/* XPM */ static char *Piece_of_Shit[]={ /*
Piece_of_Shit*/ "eiruifgsdukfgv gfueydgSWIDYUTEIWUYR VEYWRTIUQWEYBC", "FOUWEYRWDTIUYWDIFYSDGKGFSDUYTRYUOSDBCFGUOASEYROYQS", "EGHCDAHVFUOAWERTPIuashdhsgfoyuwetruipasdghfuksyatg", "rqyafkuaegriotuahbvlisdfhgtioufhdbilgushtrgiouiutf", "hgiusndviusweripioweutghifjnvlgisdufhgildfjbv;aidu", "hgalidfhgiadfuygaruihgaidufghoiauernvg;adriuhtarid", "nvfilaudrhguifvipuaerhguiher7745757575789349873405", "872340587340576tgvnjdfvgkjsdfhgjdfgjhdfkljhioduvgy", "uwesbirgdghkjdghkjdfghkjhgjkfhdgdfhgkjkfitgudfhvgj", "kdifiudytiugshdfopaiufyoaisdufoseruifysdhfioudrfnn", "cvndmvhsdfjifhsdgjdfjgasdfjbvdisfgsdjgfoiusdgfdsgh", "fuohdsfdsjlldihdjbvfdgdfiugdsbghjssdfjatyeowterugy", "tiretuiertyuirweuiowefunvbuiawencsemrcxmsdjnxdkfch", "vhjngfhnvjvgfjddfkdckfglasdhflsdgfsdhgfasuryweiouy", "rioevjbxciogyoisduhldguoyasprcshdysdfuiuidghoardsi", "hd8throgoforetgeotrejgfohbgvlzjvhsouidrgfbalusthbv", "ladruELldjhasdjkghsdjhgajldfhgadfjkghlsdfhgkasdjgh", "lkjhkjsfdhlkdfghlduifvyoiduvnfisdungfdgfuikljadfil", "gjdfbvbjkahsdgfoaysordfgcjvbsdfgaisdgfoiauegiurysd", "ugfdgfdgflagfljdglafkdgf\lhagfjhdgfhsdgfhjdshfjhdj", "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX", "YZkjdfhkajsdfvhjkadflasdhjlrkbvoifudyfrebfvoyugthj", "bcvouyotuwhbdvulgjdvbhjbvJKSDFHLKSDJFHLSDKHJKDVBJL", "DHGkjdhfljksdfvnsekrfhserjkngsdfiuhvrjgvhifjngdfkm", "i\lgjhdfjkbvotrhgvkjgdfhiguwdfhnvbkjfhtgijnfgiuwef", "vnhkajrhfjknvgguisedfnvjklsdfhvjcdnfiuehdnvjdshgfk", "jldnvkljadrgkvxcblgjkcvkadfhdakjghjkdfhkjtgvkdfjhv", "gkjsfhtokhferwotuihrituhdiethrieljngeirgjnvdhtgndf", "jkdthjkdfhkljerhfuiernvituyntruwe,jbsljkchtuieyart", "gfghdfhjfdgksdfhgsjhfghfjkdhsfdsfsdfdfssssssssfsdf", "sfsfdsfsfffffffffsghashdgasdhasgdsdassaadsdsdsdsdd", "dddddjdfhgklsjdfhihdfjkhgwjvfjdfguhefbvbjgf,mvbjkd", "fghbsdvbjkbgfnjsdb yuksdhabcdvuhsgrfhbcduyasdbfasc", "duhbfuygfbhgbdhfrbclhdgfhjbrfuybaefuhbgdfhj...sjdf", "hjdkfhksdjfhkjsdfhkjdfhjkherhnviucsfhhjsdghsdfkjae", "rfgdfkyuweukyasgfkhsdfgahjgasdjgadhgfsduytrytbvyrh", "dhjdhhfyfudebfyejfgsyurbdgusdfuasegfhsfuwyqetfyuwe", "gywegwugruhbfusdyfbewcyugdfgusydgsjchvkusytruweydg", "csdvfuywegfhasgdyrgjasdvcayervjzyegrjasbvdkuyrgase", "jhgfdkygdkygfgfykugrfkueygreukyrtegukyagfvsdbvsdfc", "vsjdfasjdgfaukeytruwertu yevfvfjdvdfjsgfhjdgfjsdgf", "uyteyutyrtefhbsdfywyeurtwjfhgshjdfytfjytdwesdesfbh", "hsawefhsadliasdfuiyyuierhudfhjdfhufuiyweruiywerhjs", "dfiodfiwqrehsdfiyuwerhgrwehjsdfuiyeryuiwerbhjsdfyu", "ierwhjsdfnmxcvyuiehjjasdfiuiogfuioreehfvhjfdbuysdf", "hdfsyuehfehgfkhfkjhsdfkjhkjsdfkdhfhfsdhfrueyofueyo", "riyweoiuyrowiuuwhbvjdxbvnbcvbmbcvmbvvbnvbmx,nnx,xc", "mvbmxcvbiudsfgiluroiuyhwtyeirutruitrurdjghkdfdgdfg", "hgykijhukgjhinukhhdfjfghdfhdsfhdfgasdgfsgfsgfkjsgh", "cjsgdfhjsgkfjsdgfjkhbdkuwegyfyegkjsdgkhjdfkjasdgjX", }; /*
*/