/* XPM */ static char *St._Patricks[]={ /*
St._Patricks*/ " ", " ", " ", " ", " ", " @@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@ ", " @@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@ @@@@@@@@@@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@@ @@ ", " @@@@@@@@@@@@@@@ @@@ ", " @@@@@@@@@@@@ @@@@@ ", " @@@@@@@@@@ @@@@ ", " @@@@@@@@ @@@@@ ", " @@@@ @@@@@ ", " @@@@ ", " @@@ ", " @@@@ ", }; /*
*/