/* XPM */ static char *Strange_Car[]={ /*
Strange_Car*/ " ,,, , ,, ", " ,,,,,,,,, , , ", " * ,,,,,,,,,,,,,,,,, ", " * * , , *, , ,,,,,,,,,,,,,, , , ,, , ", " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ", " ,,, ,, ,,,,,,, , ", " , , , ** ", " * * * , * * * ", " , , ,,,, ", " , , , ", " ,,, , ,,,,, ", " ,,,,,,,,,, ,, ,, * * * * * *** ", " ,,,,, ,,,, ", " ,,,,,,,, ", " ,,,, ,,, ", " # * * * * ", " ", " ! ######### ", " ! ######!!!!!### ", " ! #####!!!###!!!## * * ", " ! ###!!## #!!## ", " !!###!!#*# ##### !!## ", "***** ** !##!!#*** # ## !!## ", " !##!***** #****## !### ", " ####! # #*****## !!#### ", " ****** ####!!##### #***** # !!!### ", " **####!!# # **** !!!## ", " ### ## ! ( ######## !!# ", " ** ****##!&&!# ( ( !##### ", " ###!! && ( ( !!####### ", " ##!! &&& (( ( ( !!!!!!!!! ", " ###! && ((( ( &! ", " # ! && (( ( &&!#", " ##!! &&&& ((( (( &&!!", " ###!&&&&& (( ( $ && !", " ##!! !!!!!( ( !$!! !!#", " ##! !$$$$$! !!(!!!!!!!$$$$$!!!!##", " ##!! !+'$$$$$$$!+!########+#$$$$$$# ###", " ###!!!!!!!!!#+'$$$$$$$#+#########+'$$(($$$### ", " #############+'$$(($$$#+### ##+''$(($$$ ", " ###########+'$$(($$$#+__________$'$(($$$ ", "_________________+''$$$$$$++ __'''$$$$____", " +''$$$' + +$$'''$ ", "GGGGGGGGGGGGGGGGGGG+ '''+++GGGGGGGGGGG+++++$ GGGG", " @@@@@@@@@ @ @@ @@ +++++ @@ @ @ @", " ", " @@ @@ @ @@ @@@@@@ @@@ @@@@@@ @@ @@ @@", " ____________ ", " @________________________________________________", " @ @ @ @@@@@@@@ @@@@ @@@@ ", }; /*
*/