/* XPM */ static char *Strange_Car002[]={ /*
Strange_Car002*/ "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;%%%%%;;%%%%%%;%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;%%%%;;%%%%%;;%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;%%;;;;%%%;;%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;;;%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;;;%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;%", "%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;%", "%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;;;%%%%%%", "%%%%%%%% % % %%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;%%%%%%%", "%%%%%%% % %%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;%%%%%%%", "%%%%%%% % %%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;%%%%%%", "%%%%% % % %%%%%%%%%%%%;%%;;;;%%%;;%%%%%", "%%%% % #########%%%%;;%%%;;%%%%;;;%%%%", "%%%% #####!!!!!###%;;%%%%;;%%%%%;;;%%%", "%%%% ####!!!###!!!##%%%%%%;;%%%%%%%%%%%", "%%% ###!!## #!!##%%%%;;%%%%%%%%%%%", "%%%%% %%%%###!!#*# ##### !!##%%%;;%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%%##!!#*** # ## !!##%%%%%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%!##!***** #****## !##%%%%%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%%%###! # #*****## !!###%%%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%###!!##### #***** # !!!###%%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%%###!!# # **** !!!##%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%%# ## ! ( ######## !!#%%%%%%%%%%", "%%%%%%%%%##!&&!# ( ( !##### ", "%%%%%%%%##!! && ( ( !!####### ", "%%%%%%%##!! &&& (( ( ( !!!!!!!!! ", " ###! && ((( ( &! ", " # ! && (( ( &&!#", " ##!! &&&& ((( (( &&!!", " ###!&&&&& (( ( $ && !", " ##!! !!!!!( ( !$!! !!#", " ##! !$$$$$! !!(!!!!!!!$$$$$!!!!##", " ##!! !+'$$$$$$$!+!########+#$$$$$$# ###", " ###!!!!!!!!!#+'$$$$$$$#+#########+'$$(($$$### ", " #############+'$$(($$$#+### ##+''$(($$$ ", " ###########+'$$(($$$#+__________$'$(($$$ ", "_________________+''$$$$$$++ __'''$$$$____", " +''$$$' + +$$'''$ ", "GGGGGGGGGGGGGGGGGGG+ '''+++GGGGGGGGGGG+++++$ GGGG", " @@@@@@@@@ @ @@ @@ +++++ @@ @ @ @", " ", " @@ @@ @ @@ @@@@@@ @@@ @@@@@@ @@ @@ @@", " ____________ ", " @________________________________________________", " @ @ @ @@@@@@@@ @@@@ @@@@ ", }; /*
*/