/* XPM */ static char *birdBoy[]={ /*
birdBoy*/ "cccccccccMMM!!zzzzzzzzzzzz!!!MMMMMMM!XXXXXXXX! X X", "cccccccccM!!!zzzzzzzzzzzzzzz!!!MMMMM!! !! X X", "cccccccc!!zzzz!!!!!!!!!!!zzzzz!!MMMM!XXXXXXXX! X X", "cccccc!!zzzz!!!JJJJJJJJJ!!!!zzzz!!MM!! !! X X", "ccccc!!zzz!!!((((JJJJJJJJJVV!!zzz!!!!!!!!!!!!!!X!!", "7777!zzzz!7(((((((((((((((V(V!V!!Vz!VVVV!!!!!!!!!!", "777!zzz!!((((((V(VVVVVVVVVVVVVV*!!zz!((VV(((!! X X", "77!zzz!7((((((VVVVVVVVVVVV!V!!VVVVzzz!!(V(((!! X X", "7!zz!!(((((((VVVVVVVVVVV)VVzzz!))VVVVz!((V((!! X X", "!zz!!*!!!!!!VVVVVVVVVVVVVVVVz!!)))!VVV!!(V((!! X X", "zz!!%*! VVVVVVVVVVVVVVVzV)V)))!zzVVV!(V((!! X X", "zz!!%*! VVVVVVVVVVVVVVVzzVVV))!!z&&VzV!V((!! X X", "z!!J%{{{{VVVVVVVVVVVVVVVVV!)))))!&&&ddVzV!((!! X X", "!!JJ%{{{{VVVVVVVVVVVVVVVVVVV)))!&&&!!!VzV!((!! X X", "!!JJ%{{{VVVVVVVVVVVVVVVVVVV))))!&&!!!!VzV!V(!!!!!X", "!JJJ%zzzVVVVVV!VVVVVVVVVVVV))))!&&!!!!!zV!V((((ccc", "!!JJ%zzVVVVVV!!!VVVVVVVVVVV!!!)!&&&!!!!VV!(((((ccc", "(!JJ%zzVVVVV!!!!!!!VVVVV!!!!!!!!&&&&!!&VV((((((ccc", "(!JJ%zzVVVV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&&&&&&VV(V((((ccc", "(!JJ%%!VVV!! !!!!! !!!!!!!!VV((((((ccc", "(JJJ%%VVVV!! !!!!! !GGGGG``V(((((((((", "!!!!%%VVVV!! !!! !!GGG*`'V(V(((((((", "!T+T%%VVVV!! !!! !!! !!! !!*** `'V(((((((((", "!T+T%%VVVV!! !!! !!! !!! !!* *`'V(((((((((", "!T+T%%VVVV!! !!! !!! !!! !! * ``'V`V`````((", "!T+T%%VVVVV!! !!!!!! !! **`'`V`** *````", "!T+T%%VVVVV!! !!!UUUU!!!!!!!!!!** ```V***** *``", "!T+T%VVVVVVV!!!!!!!UUUUUUU!!!!!!!*** **V*V******`", "!T+T%VVVVVVVVV!!!!UUUUUUUU!!V!!!**** ** V** *** *`", "!T+T%VVVVVVVVVVV!!!!!!!!!!!!VVVVVV *** *V V** * `", "!T+T%VVVVVV!VVVV!!UUUUUUUU!!VVVVVV******V* *** !!`", "!T+T%VVVVVV!VGwVV!!UUUUUUUVVVVVVVV******V*****!!aa", "!T+T%VVVVVVVVGwVGV!!!!!!!!VV!!ww!!!!!***V*V*'!!aaa", "!T+T%VVVV!VVVGGVGVG*V**V!V!wwwwwwwww!!**V**'!!aaTT", "!T+T%VVVVVVVVGGG'****V!!!wwwwwwwwwwa!!!*V '!aaaTT*", "!T+T%%VVVVVV!!GG'****!!!wwwwwwaaa!!!!!!V*'VaTTTT**", "!T+T%%VVVV!!!!GG'** !!!wwww!!!!!!!!!ww*VV!aTT*****", "!T+T%%VVVVV!!GG'****!!wwww!!!wwwwwwwww*V*aTT*%%%%*", "!T+T%%VVVV!VGGG' **!!ww!wwwwwwwwwwww*V'TTV%% %%%*", "!T+T%%VVVVVVGGG'****!!!wwwwwwwwwwwww*VVVTTT%%%%%%*", "+++ %%!VVV%VGGGGG***GGGwwwwwwwwwwww *VV***%%%%%%%*", "TT++T%%VVVV%!GGGG**GGGGGwwwwwwwww VVV+****%%%%%%*", "TT++T%%%VVV%!GGGGGGGG''G{{*******'VVVz+***V%%%%%%*", "TT+++!!!!VVVVVVVVVVVV'''{{{{'*VVVV!VVz++*****%%%**", "TT,,,,,,,!VVV!GGGG''VVVVVVVVVV''!!VVzzz++*********", "TT,,,,,,,,V!VVVVVV!VVVVVV!VVVVVVVVdzzzzz++V*******", "TT,,,,,,,,V,!dd''ddd!,,,,,!!dddddddzzzzzzV++******", "!!,,,,,,,,V,!ddddddd!V,,V!VdddVdVzzVVVVVVVz++*++++", "++!!!!!!,,VVVdVdVdVVV,,,!!dddddddzzzzzzzzzzz+++zzz", "+++++++!,,,!dddddddd!,,,!ddddddddzzzzzzzzzzzzzzzzz", }; /*
*/