/* XPM */ static char *disintermediated005[]={ /*
disintermediated005*/ " hh e e eee ! ! ", " hh e e ee h ! ! ", " h he hee ! ! !! !!! h ~~ ! ", " ehhh ehhh!e! !ww! ww! !wwhh ~! ", "he hhh! eeww ! ! hhw h ! ~ ", " h hhhe he h ! h !!h h w hh ~e ", " ehh h h 888888 h 88!8 h e ehee e ", " e hh!h !h8 he ! 8e8h8ehe h! e h ww h", "ehhhhhh h e hh ! e88 e h h we e", " hehhh!! !h h ! ! ! e h h 8 h eewww!h", "eh hw h 88 !!h'h ' h 8h ! e e ! ww ", " whh 88 !!!!!!h !' ' h ! 8 eh h !", " hwh hh8!!h h ! he h h e 888 ! h", "h!h! hh !!h h e' h h h ' 4 h e88ee! ", "h e hh h4h h e hh ' e he8h8 h ", " h h8h ee h'h 'e''00h e h' !88 !! ", " hh ! e h h'h 0'h ''h0ee !4e h! 8e8ee", "h he 4 h hh 0' e hh ! e h e h ", " 8 ! h e hh0 ' e! ! ''''e eh h ", " hh8h e h h 'ee ! h ehe e0' !' h ", " h! 4ee e e0h e! he h '' h 0' h'h h ", " 8h h h e 55'e'5 e ! h'h h hhhh ", " h! 4 eee! !e ' 5h' 5h' '0 hh h h h ", " h hh hh!! ' 5e !'! ! !!h! ' 0'hh !h !", " h hh e h!!! 5! ' ! h 5h'! ' ' hh ! 4h! ", " h! h eehee 5' ' h e ehhee ' !h 0 h !hh ", "hh e e h 5 ' ' h 5ee e' h h hh hh ", " eh! e e0e h 5! '' h h hhhhhhhh'h hh! h h ", "h !e 4 0 hh 5 e ''h !h ehhe5 '!hhh 0 hhhh ", "h h e ! h5 ehhh e !'hhhhhheeee hh h", "e !4 e 5 ! ehh e e!'!h 'hh hee eehhe ", " h e !! ! ! oh'h 'hh e eheh e ", " e e h 0 55 eohe'!'o' e ! eh h h ", " ee e!h e o!he e oh e h 5 hh hhh h ", " h h 0 5 e! e h e he ! h hhhh h 0 ", " h h0! 5 e e e h ! hh hhh !hhh hh", " hh e !! oeeeh ii hh h!hh hh hh h !!", " h hh0 5!hh o !h h ehi! 'h hh h h55 ! hh", " he 0 hhh !hh! ! e ehe i ' h oo h5hhhh hhhh ", " hh0 h 55h e e''h''h'hh o hh5h ", " hh hh55h oo e ihhh ieeeee eoeeeee ", " hhh eh 5 hh o e ii ii !o 5eee ", "e hhhh h h o ii i o 5eee ", " h hhh hhhhhe i ff ! i o ee ", " h h5h e hh e ee feeeeeeeeee e o ee ", " hhhhh ho e ie eee! f ieeeeeeeeeeeeee ", " h e h e ee a f !!!! o ", "heee e hh e ee ! ! ! ", "h hhhhh hh ! eee!hould i deface this? yes ", "h hhh hh ! !eeeee ", }; /*
*/