/* XPM */ static char *elvis[]={ /*
elvis*/ "Elvis. Matisse. Fran Tarkenton. 2 users. vvvvsy", "oo perfecvvperfectionvvvvvvvve ", "vvvvvvThere's something abyutvmy hips...vvvvvvvv::", "vvvvv!!!!!!!!!!!!vvvvvvvvvvyvvvyvvvvvv;;;;vvvvy :6", "vvv!n%%%%%%%%%!!!vvvvvvvvvvyvvvyvvvvvvvvv;vvve :66", "vv!!%o%%%!!!!!%%!vvvvvvvvvyyyyyyyyvvvv;;;;vvs ::66", "vv!%%%n%%!%%%!!!!yyyyyyyyyy------yyyyyyyyyyy ;;:66", "vv%%!!!o!!1111%%!!vvvvvvvyy-vvvv-yvvvvvvvvv ;;;:6p", "!!%%%%%%n%11!%%%%!yyyyyyyyy-vvvv-yyyyvyyys ;;;;:66", "!!%%11111o11111%%!!vvvvvvyy------vvvvvvvy ;;;;;:66", "!!%%%%!11%n%%%%%%pvvvvvvvyyyyyyyyvvvvvve ;;;;;::6p", "!!%%11111%%o%%%%%pvvvvvvvvvyvvyvvvvvvvs ;;;;;;:666", "!!%%%%%%%%%1n%%%%pvvvv%vvvvvvvyvvvvvvy ;;;;;;:6666", "vp%66%%%%%%%1o%%%pvv%%vvvvvvvvvvvvvve:;;;;;;:666p6", "vp%%%6%%!%%%11n&p%&%vvvvvvvvvvvvvvvs::::::::666666", "vpp%%%%%!1111%&opv&%vvvvv$$$vvvvvvy 6p666666666666", "vvpp%%%%%%%%&%&pvvvvvvvv$$$$$$vvvvv::666666666p666", "vvvpp%111111%%ppvvvvvvv$$666$$$$vvvvv::666p6666666", "vvvvp%1!!!!1&ppvvvvvvv$$$$$$$$$y$$vvvv::66666666p6", "vvvvvp%%%%%%pppvvvvvvv$$$$$$$$e$$$$$vvvv:6666p6666", "vv6666666666pp&666vvv$$$$$$$$s$$$$$$$$vvv:66666666", "v6yyyyyyyyyyyyyy666 $o$$$$$$y$$$$$$$$$$vvv:6666p66", "6yyyacrilege& &yyyy6%$n $$$e$$$$$$$$$$$$vvv:66666:", "yy &yyy6& $o$$s!!!!!!!!!!!!!!vvv::::::", "yysomeone has t&&n&d my nyrfect circle into a face", "yyyy yyyy 6 eo perfekt ", "yyyyyyshapes 46yyy 6 sppn g conical ", "y6yyyyand so on46yyy 6yppppo44g solid ", "666yyyyy j yyyy46yyy eppppp4n4g )))) )) ", "6v6yyyyyy yyyyy46yy sppppp4ppo4 ) )))) )) ", "6v6yyyyyyyyyyyj4jggy!pp!pp4pppn ) )) 4-) ", "6v6yyyyyyyyyy4p!!!eggggp!!!!!!!o! ) )) ) 4 -) -- ", "vv6yyyyyyyyyy4g!!s!!!!!!!!!!! 4pn ) )) )4)) ) -- ", "vv6yyyyyyyyy644!y4g g g 4p!o )) ) ))-) - ", "vv666666666664pe!sdfasdfasdf 44p! n )))))) 4-) -- ", "vvvv6666666664s!!4ggppppg g44pp! o 44 )))- -- ", "vvvv)----)vvgyj!!4 4pppp44444ppp! n4 4 - -- ", "vvvv)----)vve4g!!444pppppppppppp! o 4 - -- ", "vvvv)----)gsg4g!!444pppppppppp44!4 4 n 4(pa-tl-- ", "vvvv)----)y444g!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 o4obs-ur--)", "vvvv)))))e4444g4g444gvvvvvvvvvv44 4 44n - -- ", "yy666666664g4444g4g4gyyyyyyyyyyy444444yyyoer-ec--c", "y6666666664gg444g4g4gyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynu-eyyyy", "666666666g44444444g4gyyyyy(((((((((((((((((o((((-(", "6666666::g4444444g44yyyyyy((((((((((((((((((n(((((", "6666y::::gg44gg4444g:::yyy((w66((((((((((((((o((((", "yyye::::::g4444444g::::yyy(h((((((((((((((((((n(((", "yyy:::::::::gg44::::::yyyyo((((((((((((((((((((o((", "yy::::::::::::::::::::y:yy((((((((((((((((((((((n(", "e:::::::::::::::::::::::yy(((((((((((((((((((((((o", }; /*
*/