/* XPM */ static char *elvis002[]={ /*
elvis002*/ "Elvis. Matisse. Fran Tarkenton. 2 users. vvvvsy", "oo perfecvvperfectionvvvvvvvve ", "vvvvvvThere's something abyutvmy hips...vvvvvvvv::", "vvvvv!!!!!!!!!!!!vvvvvvvvvvyvvvyvvvvvv;;;;vvvvy :6", "vvv!n%%%%%%%%%!!!vvvvvvvvvvyvvvyvvvvvvvvv;vvve :66", "vv!!%o%%%!!!!!%%!vvvvvvvvvyyyyyyyyvvvv;;;;vvs ::66", "vv!%%%n%%!%%%!!!!yyyyyyyyyy------yyyyyyyyyyy ;;:66", "vv%%!!!o!!1111%%!!vvvvvvvyy-vvvv-yvvvvvvvvv ;;;:6p", "!!%%%%%%n%11!%%%%!yyyyyyyyy-vvvv-yyyyvyyys ;;;;:66", "!!%%11111o11111%%!!vvvvvvyy------vvvvvvvy ;;;;;:66", "!!%%%%!11%n%%%%%%pvvvvvvvyyyyyyyyvvvvvve ;;;;;::6p", "!!%%11111%%o%%%%%pvvvvvvvvvyvvyvvvvvvvs ;;;;;;:666", "!!%%%%%%%%%1n%%%%pvvvv%vvvvvvvyvvvvvvy ;;;;;;:6666", "vp%66%%%%%%%1o%%%pvv%%vvvvvvvvvvvvvve:;;;;;;:666p6", "vp%%%6%%!%%%11n&p%&%vvvvvvvvvvvvvvvs::::::::666666", "vpp%%%%%!1111%&opv&%vvvvv$$$vvvvvvy 6p666666666666", "vvpp%%%%%%%%&%&pvvvvvvvv$$$$$$vvvvv::666666666p666", "vvvpp%111111%%ppvv!!!!!!!666$$$$vvvvv::666p6666666", "vvvvp%1!!!!1&ppvvv!v!!!!!$$$$!!y$$vvvv::66666666p6", "vvvvvp%%%%%%pppvvv!v!!!!!$!!!!!!$$$$vvvv:6666p6666", "vv6666666666pp&666v!!!!!!$!!!!$!!$$$$$vvv:66666666", "v6yyyyyyyyyyyyyy666!!o!!!!!!!!!!!$$$$$$vvv:6666p66", "6yyyacrilege& &yyyy6!!!!!!$!!!!$$$$$$$$$vvv:66666:", "yy &yyy6&!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!vvv::::::", "yysomeone has t&&n&d !!!!!r!ect circle into a face", "yyyy yyyy 6!!eo perfekt ", "yyyyyyshapes 46yyy 6 sppn g conical ", "y6yyyyand so on46yyy 6yppppo44g solid ", "666yyyyy j yyyy46yyy eppppp4n4g )))) )) ", "6v6yyyyyy yyyyy46yy sppppp4ppo4 ) )))) )) ", "6v6yyyyyyyyyyyj4jggy!pp!pp4pppn ) )) 4-) ", "6v6yyyyyyyyyy4p!!!eggggp!!!!!!!o! ) )) ) 4 -) -- ", "vv6yyyyyyyyyy4g!!s!!!!!!#!!!! 4pn ) )) )4)) ) -- ", "vv6yyyyyyyyy644!y4g g g## 4p!o )) ) ))-) - ", "vv6666666#6664pe!sdfasd##sdf 44p! n )))))) 4-) -- ", "vvvv66666##664##!4ggpppp## g44pp! o 44 )))- -- ", "vvvv)----#vv#####4 4pp##4#444ppp! n4 4 - -- ", "vvvv)----#v##4g!#444p##pp#pppppp! o 4 - -- ", "vvvv)----)g##4g!!#44##ppp#pppp44!4 4 n 4(pa-tl-- ", "vvvv)----#y##4g!!##!#!!!#!!!!!!!! 4 o4obs-ur--)", "vvvv))))##444#g4g44###v###vvvvv44 4 44n - -- ", "yy6666666#4g4###g4##gyyyy#yyyyyy444444yyyoer-ec--c", "y66666666#4gg4##g4#4gyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynu-eyyyy", "66666666##4444##4##4gyyyy#(((((((((((((((((o((((-(", "6666666::#44###44#44yyyyy#((((((((((((((((((n(((((", "6666y::::#g44gg44#4g:::yy#((w66((((((((((((((o((((", "yyye::::::g4444444g::::yyy(h((((((((((((((((((n(((", "yyy:::::::::gg44::::::yyyyo((((((((((((((((((((o((", "yy::::::::::::::::::::y:yy((((((((((((((((((((((n(", "e:::::::::::::::::::::::yy(((((((((((((((((((((((o", }; /*
*/