/* XPM */ static char *fuckyou[]={ /*
fuckyou*/ " ", " ", " ", " ", " FFFFFFFFF ", " FF FF ", " FFFFFFFFFF C K ", " FFF F CCC K ", " FFF F CCC K ", " FFF F CCCCCCC KK K ", " FFF F C CCC K KK ", " FFF F u CCCCC KK K ", " FFFFFFF u CCCCCC KK KK ", " FFF FFFFFF u u CCCCq K KK ", " FFFFFFFFFFFuu q u C C q KK KK ", " FFF F uu qu CCC q KK KK ", " FFF F uuq qu CCC q KKKKK ", " FFF F uu qu CCC q KKK ", " FF F uu qu CCCqqqq KKKK ", " FFF uu qu CCCtt ttt KKK ", " FFF uu qu CCC t KKKK ", " FFF quu qu CCC t KKK ", " FFF uu qu CtC t KKK ", " FF uu qu CCCt t KKK ", " FF uuuuuuuuu CCCC tt KKK ", " FFF q uuuuuuu CCCtttt KKKK ", " F F q CCC KKKK ", " F FF q CCC KKKKK ", " FF F C C KKKKKK ", " Y FFF C CC KKKKKK ", " Y FFF CCCCKKKKKKK ", " Y FF CC KKCKK K ", " YY F O CCCKKKK KK ", " YY F OO KKKK KKK ", " YY YY OOOOO U KKKU KKK ", " YY YYYY OOOOOOO U U KKKUU KKK ", " YYY YYYYYY OOOOOOO UUUU K KUUU KKK ", " YYYYYYYYY OO OO UUUU K KUUU K K ", " YYYYYYY OO OO UUUU KKK UU KKK ", " YYYYYY OO OO UUU K KKUUU KKK ", " YYY OOO O UUUU K K UUU KK ", " YY OOO O UUUU K KUUUU KK ", " YY OOO OO UUU KK KUUUU K ", " Y OO OO UU U UU U KK ", " YY OOOOOOO UUUUUUUKUUU KK ", " Y OOOOO UUU UUKUUUU K ", " O OO UUUUUUUUU KK ", " OO UUUUUU K ", " ", " ", }; /*
*/