/* XPM */ static char *gluecklich_eins[]={ /*
gluecklich_eins*/ " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " k ", " j ", " j ", " k ", " h ", " i ", " j ", " h ", " i%%%%%% ", " %%%%h%%%%d ", " %%%%g%%%%% ", " %%%%j%%u ", " %jfhhhiudfiu ", " gi ", " i ", " j ", " k ", " g ", " h ", " i ", " i ", " ", " j u ", " h h ", " z f ", " hg g j ", " jh f i ", " d&&& g u ", " hj z z ", " zh g i ", " ud t u ", " hljkouiuijhi f ", " kklkkllklkklklijo h ", " udjhuzugfhftzhgdzdfzjj ", " zujhguzg%%%%%%%%%%%%uk ", " ui%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%f ", " sh%%%g%%%%%%%%%%%%%%%%%i ", " g%%%t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%f ", " f kl&g%%%%%zhuszuhzuzfduzui ", " t k d f ", " c k ", " h j ", " r ", }; /*
*/