/* XPM */ static char *hong_s_vicious_smile[]={ /*
hong_s_vicious_smile*/ " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ! ", " ! ", " ! ", " ! ! ", " ! ", " ! ", " ! ", " ! ", " ! ", " ! ", " ! ", " ! ", " ! ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ! ", " ! ! ", " ! ! ", " ! ! ", " ! ! ", " ! ! ", " ! ! ", " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " hong's vicious smile, his cheek is wider than u", " sual =] ", " ", " ", " ", }; /*
*/