/* XPM */ static char *jun_gle_is_massive005[]={ /*
jun_gle_is_massive005*/ " ", " ", " ", " ", " fkgffhgfhgkjfgkgfgkghkfghkghkkkggh ", " hk ", " , kj ", " , n n lkn ", " , n , , kk n ", " n m yyyyyyhy b ", " , n y jkyy k ", " k k kk yj ", " j j g yy ", " l l k gyy ", " , k ' k , jy ", " k n j j n yy ", "f g , , ; k m l ", "jh f n mn khjkvhkkhvhkvhvkvhk ", "kkk k , nm v yyyy yyyy ", " gff n , g m y ", " fjjk n k n y ", " kkkfvjhvkvvkvhk , ", " gffj hvkkjkvhkvhkv y ", " fkhk y ", " kfff h ", " jjj g y ", " ghk lkjvkjvjkvhjvkvkjvjkvjhvkv ", " ff j y ", " yy k h ", " yy g ", " y yyyyk k y ", " y fy ; ", " yy y g y i y ", " yy yy f y j yyyy ", " yyyyk yyy k y y yy ", " yy f y yyyy l yy y ", " yyy y y yy ; y yy ", " yy y y yy j y y ", " f yy yy yy y y y ", " g yy yy y yy yy ", " yyy yyyyyyyy yy yyy ", " y yyyy yyy y y ", " y yy y yyyyyy ", " y y yy ", " yy yyy ", " y ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/