/* XPM */ static char *schweingehabt[]={ /*
schweingehabt*/ " ", " ", " ", " dddd ", " d a a ", " dd pp p p p a a ", " d p a appa a a a ", " dddd a p aa a a a a a ", " dd ap a a appa a a a ", " dd dd a a aapa p a a a ", " dd d p aapap ap a a ", " dddd app apa aaaa a a a ", " p aa aaaaaaaaaaaaaaaaa a ", " ddd p aaaaaaaaaaaaaaaa aa aaaaaa ", " dddp paaaaaaa ppp paaaa aaa ", " p aaapaa p p ppaaa aaa ", " ppp ap aaa paaa aa ", " aaa aa aa aaa p p aa ", " a a aaa !aa p a ", " aaa aa aaa !!aa p a ", " a a !!! !!!!!!!!a!!! aaappppppp a ", " aa pp !!!aaa ! !! !!!! aaap p pppp aa ", " p aaa a pp !a!!! !! aaa pp p a ", " akka p k aaak k p !!!! p p a ", " aa a a kkaaaa kkk aaa!! ppp a ", " pppk a aa kk aaak kkkkpaaaa!ppp pp a ", " paak a aaaa k!!!aa p p p aa ", " p k p aaa aaaaaaaa!!aaa a aa ", " k p kkaak akaaaaa!!aaaa a aa aaaaaaaa ", " pk p k a! a aaaa!aaaaaaaa aa aa a ", "p k k ! aa ! aaaa a ", " k!! k!! !! kk a a a ", " !!!! kkk ! kk ", "pp e e e!!! !! k ", " p e e! !!!!! kkek kk ", " e e ee! kk k keekk kk ", " p e e!! ee ", " pp e ee !! !!!! ", " e eee !!!!!!!eee !! !!!! ", " eee eee ", " e eee eee ", " eee eee ", " ee eee eee ", " e eee eee ", " e e eee eee ", " e ee eee ", " eee eee ", " e e ee eee ", " ee eee ", " e ee e ", }; /*
*/