/* XPM */ static char *shaekespeare[]={ /*
shaekespeare*/ "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww", "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww", "AAAAwwwAAAAwwAAAAAwwwAAAAwwwAAAAAwwwAAAAwwwwAAAAww", "wwwAwwwAwwAwwAwwwAwwwAwwAwwwAwwwAwwwAwwAwwwAAwwAww", "wwwAwwwAwwAwwAwwwAwwwAwwAwwwAwwwAwwwAwwAAwwAwwwAww", "wwwAwwwAwwAwwAwwwAAAAAwwAAAAAwwwAAAAAwwwAwwAwwwAww", "wwwAAAAAwwAAAAwwwAAwwwww!!!!!!!!wwwwwwwwAAAAwwwAAA", "wwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!!!*******!!!!!wwwwwwwwwwwwww", "wwwwwwwwwwwwwwwww!!!!*************!!!!wwwwwwwwwwww", "wwwwwwwwwwwwwwww!!!******&&&&&&&*****!!wwwwwwwwwww", "wwwwwwwwwwwwwwww!!***&&&&&&&&&&&&&&&**!!!wwwwwwwww", "wwwwwwwwwwwwww!!!***&&&&&&&&&&&&&&&&&***!!!wwwwwww", "wwwwwwwwwww!!!!!***&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**!!!wwwwwww", "wwwwwwwwww!!!!!!**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**!!!!wwwww", "wwwwwwwww!!!!!!**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*!!!!wwwww", "wwwwwww!!!!!!!!**&&&!!!!!!&&&&&&&!!!!!!!!!!!!!wwww", "wwwwww!!!!!!!!!**&!!!!!!!!!&&&&&!!!!!!!!!!!!!!wwww", "wwwww!!!!!!!!! **!!!!++++!!&&&#!!!++++!!!!!!!!!www", "wwwww!!!!!!!!!***!&&++~!~+!!&&#!!+~!~++ &!!!!!!!ww", "wwwww!!!!!!!!****!&&++~~~+!!&&#!!+~~~++&&&!!!!!!ww", "wwwww!!!!!!!!****!&&#++++!!&& !!#+++++#&&!!!!!!ww", "wwwwww!!!!!!*****!!&&&##&!!& #!!#####&&&!!!!!!ww", "wwwwwww!!!!!******!!&&&!!!&& #!!!&&&&&&!!*!!!!ww", "wwwwwww!!!!!********!!!!!&& !!!!!!!!!!**!!!www", "wwwwwwwqqqqn***********!!&& #!!*********!!!qqw", "wwwwwwwqssnn************! #!!*********!!qqqq", "wwwwwwqqssnn*****!******!! #!55555*****nsssqq", "wwwwwqqqssnn*****!!******!! ##!!***5555**nnsss%%", "wwwwwq%sssnnn*****!!******!!!##!!**********n~~~~~~", "wwwwqq%sssnnn*****!!!*****!!!!!!******&****n~ssss%", "ww55qq%%sssnn*****!!!!******&&*****!!!!!***nnsssss", "5555q~~~~~~snn*****! !!!*********!!!!!!!!**nnsssss", "uuu5~~ssss~~~n*****!!!! !*******!!!!! !!!**nnsss%%", "uuu5q%ssssssnnn****&!!!!!!!!!!!!!!! !!!!***n~~~~~~", "uuu5%%sssssssnn*****&! !! ! !! !! !!!!!!***nssss%~", "uuu5%%sssssssnnn******!!!!!!!!!!!!! !!!***nnssss%%", "uuu5q%ssssssssnnn*****!! !!!!! !! !!!!****nssssss%", "uuu55%%sss~~~~snnnn&***!!!! !!!!!!!!*****nnssssss%", "uuuu5q%%%~~ssssssnnnn****!!!!!!!******* nn~~ssss%%", "uuuu5qqq~%sssssss~nnnnn***************nnnss~~%%%%q", "uuuu55qqq%sssssss~nnnnnnn*n******nnnnnnnssss%~~sqq", "uuuuu5qqq%ssssss~~ssssnnnnnnnnnnnnnnnn~~sssss%~qqq", "uuuuu55qq%%sssss~sssssss~nnnnnnnnnsssss~sssss%qqq5", "uuuuuu55qq%%ssss~sssssss~sssssss~ssssss~~%%ss%qqq5", "uuuuuuu55q%%%%%~~ssssss%~sssssss~%%sssss~%%%%%qq55", "uuuuuuuu555%%%s~%sssss%%~%sssss%%s%ssss%~%%%qqq55u", "uuuuuuuuuu55qqqq%sssss%%~%%ssss%~~%%%%%%~qqqq555uu", "uuuuuuuuuuuu555qq%%%%%%q~q%%%%%%q~qqqqqqq~q5555uuu", "uuuuuuuuuuuuuuu5555555555555555555555555555uuuuuuu", "uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu5555555uuuuuuuuuuuuuuuuu", }; /*
*/