/* XPM */ static char *skrubble[]={ /*
skrubble*/ "fffffffffkkkkkyyyyytttttttrrrrrrrrreeeeeeewwwwwwwv", "F kkkkkkyyyytttttttrrrrrrjjjeeeeeeewwwwwwwv", "W kkkkkkyyyytttttttrrrrgcrrrjeeeeeewwwwwwwv", "F kkkkkkyyyyyttttttrrrrcrrrrjeeeeeewwwwwwwv", "W kkkkkkyyyyyttttttrrrjjrrrrceeeeeewwwwwwwv", "k kkkkkkyyyyyttttttrrrcrcrrgeeeeeeewwwwwwwv", "kk ffkkkkkkyyyyyttttttrrrjrrgjregcjgcjcwwwwwwv", "kkk f kkkkkkyyyyyttttttrrrcrrrrrjeeeeeewjwwwwwv", "kkkk f kkkkkkyyyyyttttttrrrjrrrrgeeeeeeewcwwwwwv", "kkkkk kkkkkkyyyyyttttttrrrrcrrryeeeeeeewjwwwwwv", "ykkkkk kkkkkkyyyyyttttttrrrrrgrrjeeeeeeewcwwwwwv", "kgkkkkk kkkkkkyyyyyttttttjcrrrrjrceeeeeeewgwwwwwv", " yxkkkkk kkkkkkyyyyytttttcrryrrrrcgreeeeeewjwwwwwv", " kkkkkkkkkkkkkyyyyyttttjttrrgrrrrgreeeeeewcwwwwwv", " gykkkkkk fu f y jcygjjjj g v", " fkkkkkkkk j g g c c gg j v", " f xkkkkkkkf t c c cgjgg cjgc v", " f ygkkkkkk h j j j hy j v", " f kxkkkkkk f g g c jj c v", "f f fykkkkkkk y c g gyj g v", " f f f fykkkkkkj h j j c gj j v", " ff f xkkkkkkg x g g j j j v", " fffff kgkkkkck c jcjgcjcjjjj v", " kxkkkykky g j v", " uygkjkjk g v", " ykygckkk j v", " xgcykkkk d g v", " jyjkkkk c v", " jggkkk j v", " ccgxkk c % v", " yjkkkk g v", " jg jyf j yj v", " gc tx c jjyggv", " yj j % g y gy cyc", " cc % j cyjyj y j", " g g yyy c j% y", " j j j jjcjy y c", " g c jyyygcg jv", " c g jyjyjgcy v", " j y jy v", " g j yc v", " c j jg v", " j y tg v", " cyj yj v", " g cyc v", " yjcgyjcgyjyjjg v", " cjy v", " gy t v", " yg g g v", " jc ggggggfg", }; /*
*/