/* XPM */ static char *sleep[]={ /*
sleep*/ " zzzzzzzzzzzzzz ", " zzzzzzzzzzzzzz ", " zzzzzzzzzzzzzz ", " zzzzzzzzzzzzzz ", " zzzzzzzzzzzzzz ", " zzzzzzzzzzzzzz ", " zzzzzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzzz o ", " zzzzzzzzz o ", " nnnnnnn n zzzzzzzz o n ", " n zzzzzzz o n ", " n zzzzzz o n ", " n zzzzz o n ", " nzzzz o n ", " zzz o n ", " zz o n ", " z o ", " zo n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " o oo n ", " o o n ", " o o n ", " o n ", " o n ", " o n ", " oo n ", "ooooooo ", " ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/