/* XPM */ static char *someguy[]={ /*
someguy*/ " 4 4 ", " 44 4 ", " 44 4 ", " 4444444444 ", " 4444444444 ", " 4 4 ", " 4 4 ", " 4444444444444444444 ", " ", " ", " >>> >>> ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " > ", " >> ", " > >>>>>>>>>> ", " >> > ", " >> >> ", " >>> >>> ", " >>>>>>>> ", " ", " ", " 999 9 ", " 999 9 ", " 99 9 ", " 99 9 ", " 9 9 ", " 9 9 ", " 9 9 9 ", " 9 9 9 ", " 9 9 ", " 99 99 ", " = 99 ==== ", " ====== = 99 == === ", " = === = 9= == ", " = = = 9= = ", " == = == = ", " = == = = ", " == = = = ", " == = = = ", " == == ===== ", " ==== ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/