/* XPM */ static char *txt[]={ /*
txt*/ " !! ", " d y ! ! !! ", " d y ! !! !! ", " d y ! ! ! !! ", " d y !! !! !!! !!!!!! ", " d y f ! !! !!! ! ", " e djy f ! !! !! !! ! ", " e djy f ! !! ! !! ", " re djy f ! !! ! ! ", " re djy f ! ! ! ! ", " re djy f ! ! ! !! ", " re g djy f !!! !! ! ! ", " re g djyf !! !!!!! ! ! ", " re f g djf ! ! ! ", " re f g df !! !! !! ", " re f g f ! !!!!!!!!!! ", " re f gf ! !!!!! ! ", " fre f g ! !!! ", " gre f fg!!!gggggg gggggg ggggg ", " hre f f!! ", " jre f f! jjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjjkj", " kre ff! jkjkkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjk", " lr!!f! jkkjkkjkjkn hjkjkjkj", " v!!f! jjkklklk ", " !!f! hhhhhj ", " !!t!!yyuuy ", " !!t!!hjhj ", " !!t!!m, ", " !!e!fiiiii ", " ! e!fy ", " !!e!fy ", " ! !!fy ", " !!!dfy ", " !!!!!y ", " !!!!!! ", " !!!y ", " e!fy ", " e!fy ", " edfy ", " edfy ", " edfy ", " edf ", " edf ", " ed ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/