/* XPM */ static char *tyutuytru[]={ /*
tyutuytru*/ " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " j ", " jjtyjujtyujjytujyj ", " ", " ", " juyujyujrtyujrj ", " ", " ", " ", " ", " ytujryujrjyujyjyjyj ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/