/* XPM */ static char *vittorio[]={ /*
vittorio*/ "sddfddfg ' ", "ssdssdhf l ", "fsffsfk k ", "fddfdj'j ", "ssdsh h ", "fsfg'g ", "fdffl ", "shjk ", "jkfvbcxfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgd ", "h;k f ", "jl g ", "; d ", " f ", " g ", " d ", " hg f ", "fhgfg!dgfdgfdgfdgfdgfdgfdgfdgfdfg g ", " ! ! d d ", " g f ", " ! f g ", " d d ", " g f ", " ! !! ! ! !! ) f g ", " ! ! d d ", " ! ! g f ", " )))! ) ))) ))) ) ) g ", " ) ! )) ! )))) d ) ) d ", " ) ! ))) ) g ) f ", " ) ! ! !) f )) g ", " ! ! ) dgfdgfdgfdgfd)fdgfd ", " ! ) ", " ) !!! ) ", " ! ! ! ) ) ", " !! ! !!!!!! ) ) ", " ) ) ) ", " ) ) ) ) )) ", " ) ", " ", " ) ) ", " ", " )) ", " ) ) ", " ))) ) ", " )))) ))) ))) ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/