/* XPM */ static char *yeah[]={ /*
yeah*/ " ", " ", " 33 ", " 33 333 3 ", " 33 3 3 33 33 ", " 3 33 33 33 33 ", " 33 3 3 3 ", " 33 33 3 3 3 ", " 33 3 33 33 33 ", " 33 3 3 3 33 ", " 33 33 3 ", " 333 3 333333 ", " 33 333 3 ", " 3333 3 3 3 ", " 3333 33 3 3 ", " 3 3 33 3 333 3 ", " 33 333 3 33333 33 ", " 333333 3 33 ", " 3 33 3 ", " 33 3 33 ", " 33 33 3 33333333 ", " 3333333 33 3 ", " 3 3 ", " 33 3 ", " 3 3 3 ", " 3 3 3 ", " 3 3333 ", " 33 33333 333 ", " 33 3 33 ", " 33 33 3 33 3 3 ", " 3 333 333 3 3 333 33 3 ", " 33 33 3 3 3 333 33 3 3 3333 33 ", " 3 333 333 33 3 3 333 33 333 333 3 ", " 3 333 33 333 333 3 3 33 33 3 ", " 3 333 33 33 33 333 33 33 3 ", " 3 333 3 33 3 3 333 33 ", " 3 333 3 333 3 ", " 3 333 3 3 33 333 3 ", " 333 33 3 3 333 ", " 333 3 3 3 333 ", " 33 33 33 3 333 ", " 33 3 3 3 33 ", " 33 333 33333 3 ", " 3 3333333 3 33 ", " 33 3 3 3 ", " 3 3 3 ", " 33 3 3 3 3 33 ", " 3 3333333333333 33 ", " 33333333333333333333 ", " ", }; /*
*/